Timski coaching je sveobuhvatni proces koji stvara mogućnosti za visoku produktivnost u inspirativnom okruženju na visokom enegetskom nivou.
Kroz timski caching postiže se velika efikasnost tima.

Dva su aspekta o kojima je potrebno voditi računa:

 1. Produktivnost koja podrazumeva da timovi postoje da daju određene rezultate. Ukoliko su međuljudski odnosi i komunikacija sređeni unutar tima, produktivnost će biti veća.
 2. Pozitivnost koja podrazumeva da potrebno održati pozitivnost u timu radi lakšeg i prijatnijeg obavljanja zadataka i prevazileženja konfilikata.
Asertivna komunikacija

Kako timski coaching dovodi do rezultata?

Uključivanjem svih zaposlenih, koji su važni za odabranu temu. Svaki član tima definiše svoje pozicije, izazove I pronalazi rešenja. Uloga kouča je da podstakne učesnike da razmišljaju, osveste svoje resurse, prepoznaju jake strane učesnika I njihov prostor za rad.
Zadatak kouča u ovom procesu je da pomogne zaposlenima da zajedno dođu do najboljeg rešenja (prihvatljivog za sve učesnike u procesu); definišu akcione korake I vremenski okvir realizacije.

Timski coaching je izuzetno efikasan u sledećim situacijama:

 • Loša komunikacija I loši međuljudski odnosi;
 • Zastarele metode rada I usvajanje novih;
 • Nedostatak standarda u kompaniji;
 • Nedostatak veština i znanja članova tima I potreba za usvajanjem istih;
 • Neprepoznavanje lične svrhe unutar tima;
 • Stagnacija tima, nezadovoljavajući rezultati poslovanja;
 • Loša produktivnost;
 • Velika fluktuacija kadrova;
 • Strukturne promene u timu (stari zaposleni/novi zaposleni);
 • Nespremnost kolektiva na prihvatanje novih članova I nedostatak poverenja u nove kolege;
 • Loše delegiranje I sumnja u saradnike.

Glavne karakteristike timskog coaching-a:

 • Radi sa timom kao sistemom, umesto sa pojedincima u okviru grupe;
 • Razlikuje se od team buildinga;
 • Naglašava prednosti tima;
 • Postavlja pravac kretanja tima;
 • Pronalazi pripadnost svakog člana u timu.